непроменлив

непроменлив
прил. - постоянен, неизменен, еднакъв, все такъв, траен, константен, непроменим
прил. - дълговременен, непрестанен, продължителен, непрекъснат, вечен
прил. - неподвижен, стоящ на едно място
прил. - повтарящ се

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Јахве — (хебр. Jahveh) вечен , непроменлив , името на Бога во Стариот завет, подоцна станало табу и редовно се заменувало со изразот Адонај Јехова …   Macedonian dictionary

  • аметаболен — (грч ане, без, metabole промена) биол што не се менува, непроменлив, што не е подложен на метаморфоза …   Macedonian dictionary

  • инваријабилен — (лат. invariabilis) непроменлив, постојан …   Macedonian dictionary

  • инконвертибилен — (лат. inconvertibilis) што не може да се преобрати непретворлив, непроменлив, постојан …   Macedonian dictionary

  • инфлексибилен — (лат. inflexibilis) 1. несвитлив, нееластичен 2. нескршлив, со кој не може да се управува, неумолив, твр доглав 3. грам. непроменлив …   Macedonian dictionary

  • константен — (лат. constans) 1. постојан, непроменлив, траен 2. извесен, несомнен, признаен (факт) …   Macedonian dictionary

  • манир — (фрmaniere) 1. начин на работа, постапување или однесување 2. непроменлив начин на сликање или пишување, стил 3. манири мн. начин на живеење, надворешни форми на однесување, држење, добри обичаи, пристојност, тактично постапување 4. навика 5.… …   Macedonian dictionary

  • партикула — (лат. particula делче, парченце) грам. честица, непроменлив збор …   Macedonian dictionary

  • перманентен — (лат. permanens) 1. траен, постојан, непрекинат 2. непроменлив, цврст, сигурен …   Macedonian dictionary

  • преклузивен — (лат. praeclusivus) што исклучува, исклучен, што спречува, што одбива преклузивен рок непроменлив, неодложен, конечен, последен рок до кој мора да се изврши нешто преклузивна пресуда пресуда со која некој се одбива или се исклучува од некое… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”